Sukuseura

Määttästen sukuseura ry

Sukuseuratoiminnan kehittyminen

Herman Määttänen aloitti jo ennen sotia järjestelmällisen sukutiedon keräilyn. Tuloksena oli varsin laaja "Määttäs-tiedosto"  Mikkelin Maakunta-arkistossa, mikä oli yksi tärkeimmistä lähteistä sukukirjatyössämme. 

Paavo Määttänen on viime vuosikymmeninä koonnut laajahkon henkilötietorekisterin (sähköinen arkisto). Tästä on tulostettu suvun kehityksen kannalta keskeiset tiedot sukukirjassamme, mutta vain noin talvisotaan saakka ulottuvin sukutauluin.

Alli Suomi julkaisi 1999 kirjan "Talot kylän keskellä", joka esittää Uudenkirkon Haapalan Väntinmäeltä kasvaneen Määttästen sukuhaaran tarinoita ja historiaa. Vastaavia sukuhaarakirjoja on myös Antero Määttäsen "Määttäset Raudussa" ja Matti Määttäsen Kyyrölän Määttäsiä kuvaava yhteenveto.

Sukuseura perustettiin vuonna 2000. Sukukokouksia on pidetty vuosina 2001 Tampereella, 2002 Helsingissä, 2003 Valkealassa, 2004 Halikossa, 2005 Lahdessa, 2006 Hyvinkäällä ja 2007 Salossa. Tämän jälkeen on siirrytty 3 vuoden välein pidettäviin varsinaisiin sukuseuran vuosikokouksiin, vuonna 2010 Hämeenlinnassa. Hallinnolliset sukuneuvoston vuosikokoukset pidettiin 2008 ja 2009 Hyvinkäällä, 2011 Tammelassa ja 2012 Hyvinkäällä. 

Sukuseuran esimiehinä ovat toimineet Juhani Määttänen 00-01, Samuli Määttänen 01-04 ja Martti T Määttänen 04-12. 

Sukukirja "Määttästen suvusta" julkaistiin toukokuussa 2006 Hyvinkään vuosikokouksessa. Sitä on jo jaettu noin 660 kappaletta. Sukukirjan "Täydennysosa 1" julkistettiin juhlakokouksessamme 22.5.2010

Sukuseuran toimihenkilöt:

Sukuseuran hallinto uudistui lievästi vuosikokouksessa 2013. Toimihenkilöt ovat seuraavat

Sukuneuvosto 2016:

Hangaslahti Anne-Riitta, Helsinki
Kotilainen Riitta, Salo
Laine Kirsi, Hyvinkää
Mäkipää Soile, Salo
Määttänen Hannu, Salo
Määttänen Hannu K, Helsinki
Määttänen Keijo, Lahti
Määttänen Paavo, Salo
Määttänen Pekka, Naantali
Määttänen Riitta, Nurmijärvi
Määttänen Samuli, Tampere
Määttänen Teppo, Forssa
Määttänen-Huida Reetta, Kotka
Uitto Ulla, Espoo
Valkeasuo Kaarina, Espoo
 

Hallitus 2017:

Määttänen Hannu Kalevi      Puheenjohtajahannu.m(a)teknofokus.fi

HELSINKI

0400 601 647
  
Määttänen Hannu K. hannu.maattanen(a)salo.salonseutu.fi
SALO0400-227 574
  
Kotilainen RiittaSihteeririitta.h.kotilainen(a)gmail.com
Lasimestarinkatu 12  050-541 1167

24130 SALO

 

 
Määttänen TeppoVarapuheenjohtajateppo.maattanen(a)trtiimi.fi
FORSSA050-5748 226
  
Määttänen Riitta  
RöYKKä040-531 4929
  
Määttänen-Huida ReettaJäsensihteerireetta.maattanen-huida(a)sulzer.com
SUNILA050-385 9988
  
  
Määttänen Paavo(ei hallituksen jäsen, SUKUTUTKIJA)   paavo.maattanen(a)salo.salonseutu.fi
SALO050-342 3845
   
  

Sukuseuran keskeiset tavoitteet

-        Oppia tuntemaan paremmin "Määttäsjuuriamme". Tämän keskeisin yhteenveto on juuri valmistunut sukukirjamme, kokonaiskuvaus Määttästen suvusta talvisotaan saakka

-        Jäsenkunnan kasvattaminen (nyt noin 176) kattavuuden parantamiseksi

-        Olevan ja kehittyvän sukutiedon jakelu jäsenpalveluna-

-        Suvun kaikkien haarojen saaminen mukaan toimintaan 

-        Yhteisen sukutiedoston kokoaminen tietopalveluksi, kotisivuille ja sukukirjaksi

-        Sukutapaaminen järjestetään vuosittain sukuneuvoston kokouksen yhteydessä.

-        Yhteisiä retkiä Kannakselle, yms

 

Sukututkimus

-        Sukukirjatyömme (lähinnä kirkonkirjoihin ja voudintileihin perustuen) loi varsin selkeän kokonaiskuvan sukumme esihistoriasta taaksepäin 1500-luvun puoliväliin saakka.  

-    Vuosina 2008-10 toteutettu Y-DNA-tutkimus vahvisti geneettisesti sukuhaarojemme yhteenkuuluvuuden, kuten myös oletetun läheisyyden (itse asiassa yhteisyyden) Määttä-suvun kanssa. Aiheesta lähemmin kohdassa Sukutietoa. 

-        Sukututkimuksen eräs kulmakivistä on tiedonvaihto muiden kotiseudun sukujen kanssa, sekä esipolvitiedon että erityisesti tytärhaarojen jälkipolvitiedon osalta. Uskomme muualta saatavan uuden tiedon tuovan parantelua sukutiedostoomme. 

 

Määttästen sukuseura ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Määttästen sukuseura ry, kotipaikka Salo ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi. 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

 • Järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaan soveltuvaa
 • Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta, sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon.
 • Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • Pitämään luetteloa suvun jäsenistä

2 § Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen jäseneksi pyrkivän 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka muutoin kuuluu sukuun. Jäsenellä itsellään on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti seuran kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, vahingoittaa sen toimintaa huomattavasti tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa seuran kokouksen kalenterivuodeksi vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen tai alennuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman merkittävän maksukyvyn heikentymisen perusteella. 

Seuran ainaisjäseneksi katsotaan varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuoden täyden jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä seuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

Sukuseuran kaikista jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa. 

3 § Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.   

4 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 muuta jäsentä valitsee vuosittain sukuseuran vuosikokous. Sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus voi valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

 • Hallituksen puheenjohtajaa voidaan kutsua myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa varaesimieheksi.
 • Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu vähintään kolme viikkoa etukäteen toimitetulla kutsulla ja paikalla on yli puolet sen jäsenistä, yksi näistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 • Hallituksen kokouksista on pidettävä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettavaa päätöspöytäkirjaa.
 • Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä ja valiokuntia, myös ulkopuolisin jäsenin.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittavat esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

6 § Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on toimitettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. 

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastamisesta on annettava hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 

7 § Sukuseuran vuosikokous toteutetaan sukuneuvoston (valtuuston) voimin, minkä jäsenten toimikausi kestää valinnasta seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka. Vuosikokous pidetään nimensä mukaisesti vuosittain huhti-syyskuun aikana hallituksen kutsusta sen määräämänä ajankohtana ja paikassa. Kokouksesta on ilmoitettava sukuneuvoston jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin postitetulla kirjeellä. Tarvittaessa sukuneuvosto voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen samanlaisella kutsumenettelyllä.

Vuosikokouksessa päätetään ainakin seuraavista asioista

 • Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä velvollisille
 • Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen ja muut jäsenet sukuneuvoston jäsenistä ja/tai sen ulkopuolelta
 • Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä alkaneelle tilikaudelle
 • Päätetään seuraavan tilivuoden jäsenmaksu mahdollisine alennuksineen
 • Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Vuosikokouksesta on pidettävä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitettavaa päätöspöytäkirjaa. 

8 §  Sukuseuran varsinainen kokous pidetään 3 vuoden välein hallituksen kutsusta sen  määräämänä ajankohtana ja paikassa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran kaikille jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin postitetulla jäsenkirjeellä. Kokouksessa on yhtäläinen äänioikeus kaikilla edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla sekä kunnia- ja ainaisjäsenillä. Tarpeen vaatiessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen varsinainen kokous samanlaisella kutsumenettelyllä.

Varsinaisen kokouksen keskeisin normaali tehtävä on valita tai tarvittaessa täydentää sukuneuvosto (12-15 jäsentä ), kuultuaan ensin hallituksen selostuksen sukuseuran toiminnasta, taloudesta sekä lähivuosien suunnitelmista. Muutoin varsinainen kokous on ennen muuta koko sukuseuran tapaamistilaisuus, minkä ohjelma ja ajankäyttö suunnitellaan erityisesti tätä tarkoitusta varten. Samana vuonna tapahtuvat vuosikokous ja varsinainen kokous voidaan kuitenkin yhdistää. 

Varsinaisesta kokouksesta on pidettävä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitettavaa päätöspöytäkirjaa. 

9 § Äänten mennessä tasan seuran kokouksissa voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Kuitenkin vaaleissa ratkaistaan tasatilanne arvalla.  

10 § Päätöksiä sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain varsinaisessa kokouksessa. Tällöinkin tästä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettava, mainitsemalla myös muutosten tarkoitus. 

Päätös sääntöjen muutoksesta edellyttää, että muutosesityksestä äänestetään ja sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta kokouksessa annetuista äänistä. 

Päätös sukuseuran purkamisesta edellyttää, että muutosesitys on saanut vähintään saman äänten enemmistön kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi kuukautta. 

11 § Jos sukuseura päätetään purkaa, viimeisen varsinaisen kokouksen tulee päättää seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla ja valtuuttaa sukuneuvosto tai hallitus toteuttamaan tämä. 

Sukuseuran arkisto on luovutettava sopivaksi katsottaville arkistoille (kuten Mikkelin maakunta-arkisto, Kanneljärvi-Säätiö ym). Ellei muu onnistu, sekä varat että arkisto on luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.  

12 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä. 

(Tämä ehdotus on hyväksytty sukukokouksessa 30.9.2007)

 

 

Määttästen sukukokous oli Hyvinkäällä 3.5.2015  

Hallitus 2015:

Pekka Määttänen , Hannu K Määttänen Salosta, Teppo Määttänen Forssasta, Reetta Määttänen-Huida, Riitta Kotilainen ja Riitta Määttänen Nurmijärvelä. Lisäksi Hannu Kalevi (Teuvon poika) Määttänen Helsingistä valittiin sukukokoustoimikuntaan valmistelevaksi jäseneksi. Hän osallistuu hallituksen ja sukuneuvoston kokouksiin. Kirsi Laine avustaa Riitta Kotilaista, joka hoitaa osaa sihteerin tehtävistä. Tiedotustehävät siirtyvä Teppo Määttäselle.

Kokouksessa oli osanottajia ihan mukavasti paikalla. Ja juteltavaa riitti.


 

Sukuseuran vaakuna